Målsætning for vedligehold af fællesarealer

Fællesarealer vedligeholdes, så både hede- og plantage-præget opretholdes. Desuden er det målsætningen, at gøre alle fællesarealer tilgængelig for medlemmerne. Det er målsætningen at opretholde både plantage-arealerne med nåletræer og de åbne hede-arealer med lavt voksende egnsprægede planter. Det gøres ved:

• Anlæggelse og vedligeholdelse af flis-belagte stier i fællesarealerne i et omfang, der besluttes i bestyrelse eller på generalforsamling

• Etablering og vedligeholdelse af træbroer over vandløb

• Fældning af stormfaldne træer incl. flisning af kronen

• Fældning af gamle udgåede træer, så nye selvsåede kan spire frem, primært nåletræer

• Udtynding af selvsåede træer, så de tilbageværende ikke bliver for tynde og svage

• Fjernelse af selvsåede træer, fx birk og bævreasp i åbne områder med sandbanker og åben lyngklædt hede, så områderne ikke springer i skov

• Eventuelt genplantning med egnsprægede planter (dog ikke i området syd for Musvågevej, da det er et §3-Naturbeskyttelsesområde).

• Eventuelle nye anlæg (grøfter, broer, stier, beplantning) kan kræve tilladelse, som bestyrelsen i så fald er pligtig til at indhente.